Vedtægter for
Danish Obstacle Course Racing Association (DOCRA) - opdateret 2017/2018.

§ 1

Navn og hjemsted


Foreningen Danish Obstacle Racing Association (i det efterfølgende benævnt ”DOCRA”) er stiftet den 18. august 2015 (CVR: 36990546) og har hjemsted i Roskilde Kommune. 
DOCRA er en almindelig (ikke-erhvervsdrivende) forening.
DOCRA er en del af hjemmesiden www.docra.dk, ligesom DOCRA administrerer Facebook-siden ”Danish ObstacleCourse Racers”, det virtuelle fællesskab (online community) i Facebook-gruppen ”Danish ObstacleCourse Racers - Racers to Racers” samt Instagram-profilen ”danish_obstaclecourse_racers”. DOCRA administrerer endelig den hemmelige og lukkede Facebook-gruppe ”DOCRacers - medlemmer af DOCRA”, som alene er for foreningens medlemmer. 

§ 2
Formål, vision og værdier


Danish Obstacle Racing Association udgør en del af Danish Obstacle Course Racers (DOCR), som har stiftet foreningen Danish Obstacle Racing Association. 
DOCRA optog i året 2015 støttemedlemmer og etablerede på generalforsamlingen den 17. februar 2016 en bestyrelse. 


DOCRA arbejder for at synliggøre og fremme dansk forhindringsløb og internationale aktiviteter, der fremmer OCR-sportens anerkendelse på europæisk og internationalt niveau. DOCRA arbejder for at sikre udviklingen af forhindringsløb (Obstacle Course Racing - OCR) som sport og for at skabe de bedst mulige betingelser for sportens udøvere, herunder for at sikre en fair konkurrence. Herunder arbejder DOCRA for at fremme lysten til at dyrke OCR ved at tilbyde dets medlemmer kontinuerlig træning (hver uge) med dertilhørende OCR-relaterede aktiviteter.

DOCRA arbejder for at fremme dansk forhindringsløb på politisk niveau, herunder for at få forhindringsløb anerkendt som en officiel sport og for at fremme optagelse i Dansk Idræts-Forbund.


DOCRA støtter, i det omfang det er økonomisk og tidsmæssigt muligt, danske arrangører af OCR-løb på dansk grund ved fysisk tilstedeværelse til løb, herunder lejlighedsvist udarbejde af tekst og billeder til hjemmesider og sociale medier. 
DOCRA arbejder endvidere for at udbrede kendskabet til OCR-sporten, ligesom det er foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

 

DOCRA ønsker at optræde som et vejledende organ og give sparring, støtte og hjælp til både de danske udøvere, der er medlem af DOCRA, og til de arrangører, der støtter foreningens formål, efter foreningens bedste overbevisning. 
DOCRA ønsker endelig at gå forrest i formidlingen af OCR-relaterede emner til foreningens medlemmer og andre interessenter. 


I sommeren 2015 blev DOCRA optaget i ”Alliance of European OCR Associations” bestående af en række tilsvarende foreninger, hvis overordnede formål er at promovere og udvikle OCR-sporten på europæisk plan. Hvert år vil alliancen eller et af deres medlemmer organisere The OCR European Championships. 


I juli 2016 etablerede DOCRA ”DOCRA OFFICIAL”, som er en dommer-uddannelse. DOCRAs officials er dommere og "eksterne" observatører, der uafhængigt og suverænt varetager konkurrencens regler ved forskellige OCR-løb med henblik på at sikre en fair konkurrence for eliten. Uafhængige og kompetente dommere er en absolut nødvendighed i takt med den stigende interesse for OCR og tilstrømningen af dygtige og konkurrencemindet atleter. Den skærpede konkurrence – nu og fremadrettet - (penge)præmier der bliver større og kvalifikationspladser til OCR World Championships og OCR European Championships gør, at et solidt dommersystem understøtter en fair ramme for elitens deltagere, som derved også sikre muligheden for sportens udvikling.

 
I vinteren 2016 har en arbejdsgruppe under DOCRA etableret OCR DM-ligaen 2017. OCR DM-ligaen er en uafhængig Danmarksmester liga i OCR. OCR DM-ligaen samler landets bedste løbsarrangører og det danske OCR-community i ét initiativ uden kommercielle interesser. OCR-DM ligaen 2017 er ligeledes et understøttende initiativ i arbejdet med at få OCR anerkendt som sport under den organiserede idræt. På sigt er ambitionen at samarbejdet mellem DOCRA ved OCR DM-ligaen, de danske løbsarrangører og de danske OCR-udøvere vil danne grundlag for DOCRAs afholdelse af det første uafhængige Danmarksmesterskab i OCR. 


§ 3
Medlemskab


Stk. 1. Som medlem kan optages enhver person, som har interesse for forhindringsbaneløb (OCR), og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter. 
Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse (§ 2).
Stk. 3. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen. 
Stk. 4. Medlemmer kan til enhver tid stille forslag til aktiviteter i foreningen (eksempelvis medlemsarrangementer), og, såfremt det skønnes relevant af bestyrelsen, få tildelt bemyndigelse til at arrangere dette/repræsentere DOCRA i dette. 

§ 4
Indmeldelse


Stk. 1. Indmeldelse skal ske via indmeldelses-funktionen på DOCRAs hjemmeside: www.docra.dk.
Stk. 2. Den i stk. 1, beskrevne indmeldelsesform kan ændres af bestyrelsen. 

§ 5
Udmeldelse


Stk. 1. Medlemskab er gældende for et kalenderår ad gangen (fra den 1. januar til den 31. december). 
Stk. 2. Manglende betaling af kontingent derefter medfører automatisk udmeldelse.

§ 6
Kontingent


Stk. 1. Der betaleles kontingent forud for ét år ad gangen. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen. 
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.
Stk. 3. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

§ 7
Udelukkelse og eksklusion


Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.  
Stk. 2. Såfremt et medlem videregiver rabatkoder eller fortrolige oplysninger specielt adresseret til foreningens medlemmer, udelukkes medlemmet i minimum 6 måneder.
Stk. 3. Afgørelse om udelukkelse vedtages af et simpelt flertal af bestyrelsen.
Stk. 4. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 
Stk. 5. I sager om permanent udelukkelse (eksklusion) har medlemmet udover den i stk. 4, beskrevne ret, krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt. (se § 20).

§ 8
Ordinær generalforsamling


Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen varsles skriftligt pr. elektronisk brev (e-mail) og via et opslag i DOCRAs Facebook-gruppe minimum tre uger før afholdelsen. 
Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er det indkommet forslag, fremsendes disse sammen med dagsorden sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest fem dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke behandle et punkt, som ikke er på dagsordenen, herunder heller ikke noget, som ikke har været varslet på en dagsorden.
Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager med simpelt stemmeflertal. Se dog § 20, stk. 1. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Afstemning vedrørende personvalg (med undtagelse af valg af dirigent) og vedtægtsændring er altid skriftlig.
Stk. 6. Et rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 7. Der tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. 

§ 9
Adgang og stemmeberettigede på generalforsamlingen


Stk. 1. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
Stk. 2. Alle medlemmer, der er indmeldt i foreningen senest én måned før generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret. 
Stk. 3. Der stemmes ved personligt fremmøde til generalforsamlingen. Et medlem af foreningen kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem. Den skriftlige fuldmagt kan kun benyttes til skriftlige afstemninger og ikke ved afstemninger, der finder sted ved ”håndsoprækning”. Et medlem kan højst få overdraget to fuldmagter pr. generalforsamling.

§ 10
Dagsorden


Stk. 1. Dagsorden for den ordnære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1)    Valg af dirigent og referent
2)    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3)    Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4)    Behandling af indkomne forslag
5)    Valg af bestyrelsesmedlemmer
6)    Eventuelt

§ 11
Generalforsamlingens ledelse


Stk. 1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. 

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønsker herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen herom er modtaget. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning med videre gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

§ 13
Bestyrelsen


Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede. 
Stk. 3. De vedtagne beslutninger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

§ 14
Bestyrelsens sammensætning


Stk. 1. Bestyrelsen består af i alt syv medlemmer, inklusiv to af disse som udgør henholdsvis formand og næstformand, som vælges på generalforsamlingen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestyrelsen fungerer ved minimum tre medlemmer.
Stk. 3. For at sikre ansvarlighed er det hensigtsmæssigt ét af bestyrelsens medlemmer er uddannet cand. jur. Såfremt bestyrelsen ikke består af et sådan medlem, kan bestyrelsen, såfremt denne skønner det nødvendigt, rekvirere ekstern juridisk bistand til konkrete problemstillinger. 
Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. 
Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer og kasserer er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

§ 15
Bestyrelsens arbejde


Stk. 1. Der afholdes minimum fire bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen skal jævnligt drøfte bestyrelsens arbejde og resultater med henblik på at sikre den fortsatte fremdrift af DOCRAs vision, værdier og formål. 
Stk. 2. Bestyrelsens formand og næstformand er det primære kontaktled til DOCRA, og er derudover overordnet ansvarlig for arbejdet i forbindelse med The OCR European Championships og Den Europæiske Alliance. Bestyrelsens øvrige medlemmer kan til enhver tid få indblik i arbejdet forbundet hermed.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmernes specifikke arbejdsopgaver fastsættes på bestyrelsesmøderne.
Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer er indforstået med, at der særligt i OCR højsæsonen (april til juni og august til oktober) må påregnes en større mængde bestyrelsesarbejde, herunder særligt i weekenderne. 
Stk. 5. De i § 16, stk. 2-6, oplistede krav gælder tilsvarende for bestyrelsens medlemmer. Der kan efter indstilling fra et bestyrelsesmedlem dispenseret efter vedtagelse herom af et kvalificeret flertal i bestyrelsen. 

§ 16
Opstillingsberettigede generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen


Stk. 1. For at DOCRAs bestyrelse skal kunne fungere tilfredsstillende, skal det enkelte medlem opfylde de i stk. 2-6 oplistede krav for at kunne opstille på valg til bestyrelsen på generalforsamlingen. 
Stk. 2. Pågældende skal have den fornødne tid til at påtage sig hvervet som bestyrelsesmedlem, jf. særligt § 15, stk. 4. 
Stk. 3 Pågældende skal være loyal for DOCRA og handle i foreningens interesse.
Stk. 4. Pågældende skal have været medlem af DOCRA i minimum to måneder inden generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 5. Pågældende må ikke være involveret i- eller have tilknytning til hverken direkte eller indirekte: 
a)    Planlægning eller afvikling af OCR-løb, medmindre dette har været i forbindelse med DOCRAs virke
b)    Systematisk promovering af OCR-løb eller af andre OCR-relaterede aktører og disses aktiviteter, medmindre dette har været i forbindelse med DOCRAs virke, eller
c)    OCR-relaterede platforme, medmindre dette har været i forbindelse med DOCRAs virke.

Stk. 6. Aktiviteter omfattet af stk. 5, litra a)-c), skal være afsluttet senest fire uger inden generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 7. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der vurderer, hvorvidt et medlem opfylder de i stk. 2-6 oplistede krav. 
Stk. 8. Et kvalificeret flertal af bestyrelsen kan dispensere fra de i stk. 5, litra a)-c) oplistede krav.
Stk. 9. Kandidatur til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Kandidatur meddeles skriftligt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Stk. 10. Såfremt bestyrelsen med henvisning til de i stk. 5, litra a)-c) oplistede krav ikke kan imødekomme et kandidatur meddeles dette skriftligt senest fem dage inden generalforsamlingens afholdelse. 

§ 17
Valg af kasserer og dennes virke


Stk. 1. Bestyrelsen udpeger på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingens afholdelse en kasserer, som virker for et år ad gangen. 
Stk. 2. Foreningens kasserer indgår ikke som en del af bestyresen, men deltager i bestyrelsesmøderne med videre i den omfang, det er nødvendigt og hensigtsmæssigt. Kassereren har altid krav på at deltage i bestyrelsesmøderne.  
Stk. 3. Foreningens kasserers nærmere virke fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med kassereren, dog i overensstemmelse med en kasseres sædvanlige arbejdsopgaver. Se også § 11, stk. 2, og § 14, stk. 6. 

§ 18
Regnskab


Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 19
Økonomi


Stk. 1. DOCRA er drevet på 100 % frivillig basis. Hverken stiftere, medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer modtager økonomisk honorar for deres engagement i foreningen. Alle økonomiske midler bliver brugt til drift af foreningen og fremmelse af foreningens formål og vision. I tilfælde, hvor der er økonomisk rådighed (eksempelvis ved tildeling af et sponsorat), og bestyrelsen og kassereren finder det forsvarligt, kan der udbetales honorar eller oprettes en midlertidig ansættelse i forbindelse med konkrete og nærmere definerede DOCRA-opgaver i højsæsonen/spidsbelastningsperioder, der påkræver nærvær og handling i dagstimerne, der svarer til en normal arbejdsdag (kl. 08.00-17.00)
Stk. 2. Foreningens formand, næstformand og kasserer er tegningsberettiget.

§ 20
Vedtægtsændringer


Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan sker på enhver generalforsamling, når forslag om dette er varslet i overensstemmelse med reglerne i § 8, stk. 4, og når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 21
Opløsning af foreningen


Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af foreningens bestemmeberettigede medlemmer er til stede. § 9, stk. 3, finder anvendelse.
Stk. 2. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
Stk. 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål foreningens midler skal tilfalde.